Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интерси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ НА ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД

 1.        Предаване и връщане

Наемателят получава автомобила напълно годен за ползване по неговото предназначение и почистен. Състоянието на автомобила се установява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни при приемане и при връщане на автомобила. Липсата на писмено отбелязване на недостатъци при приемането доказва доброто и съответстващо на наема състояние. Наемателят се задължава да върне автомобила, заедно с оборудването и документите предадени с него на наемодателя в състоянието, в което го е получил, на дата и място определени на лицевата страна на договора, сключен непосредствено преди наемането на автомобила. Наемодателят си запазва правото да изземе автомобила, без предупреждение, по всяко време и за сметка на наемателя, ако автомобилът се използва от наемателя в нарушение на сключения договор.

2.        Задължения на наемодателя

Да предаде автомобила в техническа изправност, заедно със задължителното оборудване и документи, които се изискват към него: талон, документ за валидна застраховка гражданска отговорност, документ за технически преглед. Да не пречи на наемателя свободно да ползва автомобила в рамките на срока на договора.

3.        Условия за валидност на договора за наем и за ползване на автомобила

Условие за валидността на наемния договор е водачът на МПС да притежава валидно удостоверение за управление на МПС, регистриран в България адрес и минимална възраст 18 години. Наемателят е длъжен:

● да ползва автомобила по предназначението му и да го стопанисва с грижата на добрия стопанин;

● да не участва в състезания и/или тренировки, тестове на трасета, обучения и др.;

● да не ползва автомобила за бутане или теглене на друго превозно средство, ремарке или друго подобно, както и да не го ползва по пресечена местност;

● да не управлява автомобила след употреба на алкохол или друго упойващо вещество;

● да ползва автомобила при стриктно спазване на закона и правилата на движение по пътищата;

● да заплаща всякак

ви наложени му глоби или други парични наказания във връзка с ползването на автомобила;

● да не ползва автомобила извън територията на България без изрично писмено разрешение на наемодателя;

● при всяко напускане на автомобила свидетелството за регистрация и ключът трябва да се намират у наемателя и в никакъв случай не може да се оставят в автомобила; при паркиране прозорците трябва да са плътно затворени, вратите заключени и алармата включена; при неизпълнение на задълженията по тази алинея, наемателят носи пълна и неограничена отговорност за възникналите вследствие на неизпълнението щети за наемодателя, включително при отказ на застрахователя да покрие тези щети;

● при настъпване на щети по наетия автомобил, да предприеме всичко необходимо за ограничаване на щетите, както и за опазване и репатриране на автомобила; наемателят е длъжен да спазва всички изисквания на застраховката на автомобила, които са му предадени писмено;

● при повреда, настъпване на щети кражба на части от автомобила и/или самият автомобил, наемателят е длъжен незабавно, в срок до 24 часа да уведоми наемателя и застрахователя.

4.        Отговорност на наемателя

В случаите, в които по вина на наемателя автомобилът не може да бъде ползван по предназначение, той дължи на наемодателя уговорения наем и за времето, през което автомобилът не е бил ползван. При увреждане или загубване на документи и/или увреждане на част или на целия автомобил, включително и пожар или счупване на стъкло, наемателят, независимо от вината си или вината на водача, е длъжен да заплати на наемодателя пълно обезщетение за възникналите увреждания, включително обезщетение за пропуснати ползи, съответстващо на дневния наем за съответния период до пълното възстановяване на автомобила или замяната му с друг автомобил. Наемателят е отговорен за всички щети по автомобила, включително щети от частични кражби, загуби на части, аксесоари, документи, увреждане на гуми, джанти, рамата и други части от долната страна на автомобила, щети причинени при товарене/разтоварване или транспортиране на автомобила с кораби, влакове или други транспортни средства. Застраховката не освобождава наемателя от отговорностите по настоящата точка, ако застрахователят не е заплатил съответната щета на падежа на застраховката. Самоучастие: за всяка отделна щета, покрита от валидна застраховка, Наемателят е длъжен да заплати за собствена сметка част причинената щета в размер, предварително определен от наемодателя.

Обезщетение

Наемателят носи пълна лична и неограничена имуществена отговорност за причинените щети на Наемодателя, както и на трети лица, във връзка със самото наемно отношение или с използването на наетия автомобил, ако това е в резултат на нарушаване на условията на договора и/или след употреба от водача на алкохол или друго упойващо вещество и/или е в следствие на нарушаването на действащите в страната нормативни правила (закони и др.) и/или щетите причинени на/от трети лица не се покриват от застраховките.

5.        Данни за Наемателя

Преди подписване на договора Наемателят е длъжен да предостави на наемодателя следните документи и данни: лична карта/паспорт, шофьорска книжка, кредитна карта (ако се плаща с нея), постоянен адрес в България или чужбина и адрес на пребиваване в България.

6.        Лични данни - предоставянето им е доброволно

С подписа си под настоящия документ наемателят дава изричното си съгласие по точка 4. ал. (1) т. 2. от ЗЗЛД да бъде извършвана обработка на личните му данни от страна на Наемодателя; декларира, че е информиран от Наемодателя за обстоятелствата по точка 19. от ЗЗЛД, включително: регистриран администратор на лични данни: ........; цели на обработването на личните данни: подобряване качеството на стоките и услугите, проучване на степента на удовлетвореност на клиентите, изпълнение на задължения по закон; получатели, на които могат да бъдат разкрити данните: свързани лица или търговски партньори на Наемодателя, участващи в произвеждането или доставката на стоките или услугите, предоставяни от Наемодателя; клиентът има права по член 26. и сл. от ЗЗЛД.

7.        Юрисдикция и подсъдимост

Договорът за наем и Общите условия се подчиняват на българското законодателство.